امروز چهار شنبه 15 مرداد 1399 ساعت 17:59:14

دوربین خبر

کد مطلب : 30960 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 آذر 1398 -ساعت : 08:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
توسعه کشت گلخانه ای نیروی محرکه اشتغال است

مرکز پژوهش خبری صدا و سیما:

توسعه کشت گلخانه ای نیروی محرکه اشتغال است

به گزارش دوربین خبر،رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب و ﺧﺎک، ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﺳﺎ ل های اﺧﻴر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت گلخانه ای شده اﺳت. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻦ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﺸﺖ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺟﻮد خورشید درخشان، اراﺿﻲ وﺳﻴﻊ، ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮس و ﻧﻴﺮوی ﻛﺎرﮔﺮی ارزان، داﺷﺘﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎ ﺟﺰو ﻛﺸﻮرﻫﺎی رده اول در ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ. در هر حال ﺑﻪ دﻟﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪن ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اراﺿﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲﻫﺎی سال های گذشته و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری های بی رویه از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب های ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ مزید ﺑﺮ علت ﺷﺪه است تا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺰیت های ﻣﺬﻛﻮر اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ ﻓﺮاﻫﻢ نشود. بنابر این ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﺻﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﻄﻮح ﻛﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺘﻔﺎده کرد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر که در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی است ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﻲ در ﻣﺼﺮف آب و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آب ﻛﺸﻮر و زﻣﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی و زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر، ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون 10 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﻓﻖ ﺳﺎل 1404 ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ شده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺰی و ﺻﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺋﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ معتنابهی از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر، زﻣﻴﻨﻪ آزادﺳﺎزی اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ شود.
در همین راستا و برای تحلیل بیشتر نقش و اهمیت ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود آب ﻛﺸﻮر و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار و افزایش صادرات محصولات در جهت بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در این ﺑﺨﺶ، پژوهش خبری در مصاحبه با دکتر ولی الله بنی‌عامری، مجری طرح توسعه گلخانه‌های کشور به مهمترین بخش های این موضوع پرداخته است.????????????


توسعه کشت گلخانه ای نیروی محرکه اشتغال استلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : توسعه کشت گلخانه ای نیروی محرکه اشتغال است

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir